Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông !


Cùng Copen Chung Sức Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đông !!! Copen Coffee  tin rằng tình yêu Tổ quốc là tình yêu thiêng liêng của mọi người dân Việt, những đóng góp của doanh nghiệp sẽ tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho các lực lượng của ta đang can trường bám biển, giữ … Continue reading Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông !