United Nation Association-USA Annual Meeting 2014 Report


I’ve recently returned from Washington D.C., where I met with my local Representatives and California Senators discussing about issues that may seem far from home, but are near and dear to core American values. One of them is the vital importance of supporting United Nations peacekeeping operations, particularly in nations like the Central African Republic … Continue reading United Nation Association-USA Annual Meeting 2014 Report

Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông !


Cùng Copen Chung Sức Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đông !!! Copen Coffee  tin rằng tình yêu Tổ quốc là tình yêu thiêng liêng của mọi người dân Việt, những đóng góp của doanh nghiệp sẽ tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho các lực lượng của ta đang can trường bám biển, giữ … Continue reading Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông !